ડચૂરો બાઝવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડચૂરો બાઝવો

  • 1

    ગળા કે છાતીમાં કાંઇ ભરાવાથી રૂંધામણ થવી.