ડૂંટીનો ઉમળકો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડૂંટીનો ઉમળકો

  • 1

    હૃદયનો ઉમળકો.