ડાગળી ઠેકાણે હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાગળી ઠેકાણે હોવી

  • 1

    ભાન હોવું.