ડાબા હાથનો ખેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાબા હાથનો ખેલ

  • 1

    સરળ કે રમત જેવું હોવું તે કે તેવી બાબત.