ડાબે હાથે મૂકાવું કે મૂકી દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડાબે હાથે મૂકાવું કે મૂકી દેવું

  • 1

    એવું મુકાઇ જવું કે જેથી ઝટ જડે નહીં.