ડિલે થવું કે ભરાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડિલે થવું કે ભરાવું

  • 1

    શરીરે પુષ્ટ થવું.