ગુજરાતી

માં ડીટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડીટ1ડીટું2ડીંટુ3ડીંટ4ડીંટ5

ડીટ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સ્તનનું ટોચકું; ડીંટડી.

મૂળ

જુઓ દીટું

ગુજરાતી

માં ડીટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડીટ1ડીટું2ડીંટુ3ડીંટ4ડીંટ5

ડીટું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  જેનાથી ફળ શાખાને વળગી રહે છે તે ભાગ; ડીંટું.

ગુજરાતી

માં ડીટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડીટ1ડીટું2ડીંટુ3ડીંટ4ડીંટ5

ડીંટુ3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  (ફળનું) ડીંટું.

મૂળ

જુઓ ડીટું

ગુજરાતી

માં ડીટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડીટ1ડીટું2ડીંટુ3ડીંટ4ડીંટ5

ડીંટ4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ડીટ; સ્તનનું ડોચકું; ડીંટી.

મૂળ

જુઓ દીટું

ગુજરાતી

માં ડીટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડીટ1ડીટું2ડીંટુ3ડીંટ4ડીંટ5

ડીંટ5

નપુંસક લિંગ

 • 1

  (ફળનું) ડીંટું.

મૂળ

જુઓ ડીટું