ડોઘલાં ઊડી જવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોઘલાં ઊડી જવાં

  • 1

    સાવ હારવું-નાસીપાસ થઇ જવું.