ઢકેલ પંચે દોઢ સો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢકેલ પંચે દોઢ સો

  • 1

    ઢકેલ્યે રાખો, જો કાંઈ નીપજી જાય.