ઢંકાયેલો હીરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢંકાયેલો હીરો

  • 1

    પ્રસિદ્ધિમાં ન આવેલો દૈવતવાળો માણસ.