ઢેખલાની પેઠે અથડાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢેખલાની પેઠે અથડાવું

  • 1

    અર્થ વિના અહીં તહીં રખડવું - ટિચાવું.