ઢેપાં ભાંગીને ધૂળ કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢેપાં ભાંગીને ધૂળ કરવી

  • 1

    નકામા ટાંટિયા તોડવા' નકામી મહેનત કરવી.