ઢેબરાં બંધાવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢેબરાં બંધાવવાં

  • 1

    રવાના કરવું.

  • 2

    રુખસત આપવી.