ઢેબરાં બાંધીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢેબરાં બાંધીને

  • 1

    સાથે ભાથું લઈને.

  • 2

    લાક્ષણિક બરોબર નિરાંત કરીને.