ઢાંકણીમાં પાણી ઘાલી બૂડી મરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢાંકણીમાં પાણી ઘાલી બૂડી મરવું

  • 1

    લાજના માર્યા મોં ન બતાવવું.