ગુજરાતી માં તખતોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તખતો1તખતો2

તખ્તો1

પુંલિંગ

 • 1

  તખતો; મોટી તકતી.

 • 2

  અરીસો.

 • 3

  મઢેલું ચિત્ર ફોટો (ચ.).

ગુજરાતી માં તખતોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તખતો1તખતો2

તખતો2

પુંલિંગ

 • 1

  મોટી તકતી.

 • 2

  અરીસો.

 • 3

  મઢેલું ચિત્ર કે ફોટો (ચ.).

 • 4

  મંચ; રંગભૂમિ; 'પ્લેટફોર્મ'.

ગુજરાતી માં તખતોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તખતો1તખતો2

તખતો

પુંલિંગ

 • 1

  મોટી તકતી.

 • 2

  અરીસો.

 • 3

  મઢેલું ચિત્ર કે ફોટો (ચ.).