તજવીજમાં હોવું કે રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તજવીજમાં હોવું કે રહેવું

  • 1

    જોગવાઈ કરવાના પ્રયત્નમાં રહેવું કે હોવું.

  • 2

    કોશિશ કરવી.