ગુજરાતી માં તણછની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તણછ1તણછ2

તણછ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એક જાતનું લાકડું.

 • 2

  એક જાતનો ઊડણ સાપ.

 • 3

  તણખ; બળતરા સાથે સણકાની વેદના.

 • 4

  અવાજ ખેંચાવાથી તેમાં આવતી કર્કશતા.

 • 5

  ભેંસ બળદની એક ખોડ-લંગડાપણું.

ગુજરાતી માં તણછની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

તણછ1તણછ2

તણછ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બળતરા સાથે સણકાની વેદના.

 • 2

  અવાજ ખેંચાવાથી તેમાં આવતી કર્કશતા.

 • 3

  ભેંસ બળદની એક ખોડ-લંગડાપણું.

મૂળ

सं तन्, प्रा. तण તણાવું ઉપરથી