તને પણ મિયાઉં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તને પણ મિયાઉં

  • 1

    જેણે તરકીબ કે પ્રપંચ શીખવ્યો હોય તેની ઉપર જ તેનો પ્રયોગ કરાતો બતાવવાના અર્થમાં વપરાય છે.