તંબૂ ઊઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંબૂ ઊઠવો

  • 1

    તંબૂ છોડી નંખાવો.

તંબુ ઊઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંબુ ઊઠવો

  • 1

    તંબુ છોડી નંખાવો.