ગુજરાતી

માં તંબુ ઊઠવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તંબુ ઊઠવો1તંબૂ ઊઠવો2

તંબુ ઊઠવો1

  • 1

    તંબુ છોડી નંખાવો.

ગુજરાતી

માં તંબુ ઊઠવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તંબુ ઊઠવો1તંબૂ ઊઠવો2

તંબૂ ઊઠવો2

  • 1

    તંબૂ છોડી નંખાવો.