તંબુ ઊભો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંબુ ઊભો કરવો

  • 1

    તંબુ બાંધવો.

તંબૂ ઊભો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંબૂ ઊભો કરવો

  • 1

    તંબૂ બાંધવો.