ગુજરાતી

માં તંબુ ઊભો કરવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તંબુ ઊભો કરવો1તંબૂ ઊભો કરવો2

તંબુ ઊભો કરવો1

  • 1

    તંબુ બાંધવો.

ગુજરાતી

માં તંબુ ઊભો કરવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તંબુ ઊભો કરવો1તંબૂ ઊભો કરવો2

તંબૂ ઊભો કરવો2

  • 1

    તંબૂ બાંધવો.