ગુજરાતી

માં તંબુ ખડો કરવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તંબુ ખડો કરવો1તંબૂ ખડો કરવો2

તંબુ ખડો કરવો1

  • 1

    તંબુ બાંધવો.

ગુજરાતી

માં તંબુ ખડો કરવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તંબુ ખડો કરવો1તંબૂ ખડો કરવો2

તંબૂ ખડો કરવો2

  • 1

    તંબૂ બાંધવો.