ગુજરાતી

માં તંબુ ઠોકવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તંબુ ઠોકવો1તંબૂ ઠોકવો2

તંબુ ઠોકવો1

  • 1

    (થાંભલા ઠોકી દોરડાં તાણી) તંબુ રચવો-બાંધવો કે ખડો કરવો.

ગુજરાતી

માં તંબુ ઠોકવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તંબુ ઠોકવો1તંબૂ ઠોકવો2

તંબૂ ઠોકવો2

  • 1

    (થાંભલા ઠોકી દોરડાં તાણી) તંબૂ રચવો-બાંધવો કે ખડો કરવો.