તંબુ ઠોકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંબુ ઠોકવો

  • 1

    (થાંભલા ઠોકી દોરડાં તાણી) તંબુ રચવો-બાંધવો કે ખડો કરવો.

તંબૂ ઠોકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંબૂ ઠોકવો

  • 1

    (થાંભલા ઠોકી દોરડાં તાણી) તંબૂ રચવો-બાંધવો કે ખડો કરવો.