ગુજરાતી

માં તંબુ તાણવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તંબુ તાણવો1તંબૂ તાણવો2

તંબુ તાણવો1

  • 1

    (થાંભલા ઠોકી દોરડાં તાણી) તંબુ રચવો-બાંધવો કે ખડો કરવો.

ગુજરાતી

માં તંબુ તાણવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તંબુ તાણવો1તંબૂ તાણવો2

તંબૂ તાણવો2

  • 1

    (થાંભલા ઠોકી દોરડાં તાણી) તંબૂ રચવો-બાંધવો કે ખડો કરવો.