ગુજરાતી

માં તંબુ મારવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તંબુ મારવો1તંબૂ મારવો2

તંબુ મારવો1

  • 1

    (થાંભલા ઠોકી દોરડાં તાણી) તંબુ રચવો-બાંધવો કે ખડો કરવો.

ગુજરાતી

માં તંબુ મારવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તંબુ મારવો1તંબૂ મારવો2

તંબૂ મારવો2

  • 1

    (થાંભલા ઠોકી દોરડાં તાણી) તંબૂ રચવો-બાંધવો કે ખડો કરવો.