તમે તમારે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તમે તમારે

  • 1

    તમે પંડે કે પોતે; તમે એકલા.