ત્યાં તો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્યાં તો

  • 1

    એટલામાં તો; એટલું થયું તેટલામાં તો.