ત્યાં સુધી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્યાં સુધી

  • 1

    તે સ્થાન, સમય કે સંજોગ સુધી.