તરછોડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તરછોડ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    જોરથી વીંઝવાથી-તરછોડવાથી થતી અસર.

  • 2

    તિરસ્કાર; છિત્કાર.