ત્રણ બદામનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રણ બદામનું

  • 1

    તુચ્છ; લેખા વિનાનું.