ત્રેવીશા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રેવીશા

  • 1

    ૨૩x ૧ થી ૧૦ નો ગડિયો; તેવીસા.