ત્રેવીસા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રેવીસા

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    ૨૩ x ૧ થી ૨૩ x ૧૦ સુધીનો ઘડિયો.

ત્રેવીસા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રેવીસા

  • 1

    ૨૩x ૧ થી ૧૦ નો ગડિયો; તેવીશા.