ગુજરાતી

માં ત્રાસ દેવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ત્રાસ દેવો1ત્રાંસ દેવો2

ત્રાસ દેવો1

  • 1

    જુલમ કરવો; સંતાપવું; હેરાન કરવું; પજવવું.

ગુજરાતી

માં ત્રાસ દેવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ત્રાસ દેવો1ત્રાંસ દેવો2

ત્રાંસ દેવો2

  • 1

    ફાંસો દેવો.

  • 2

    છેહ દેવો.