ત્રાંસ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રાંસ દેવો

  • 1

    ફાંસો દેવો.

  • 2

    છેહ દેવો.

ત્રાસ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રાસ દેવો

  • 1

    જુલમ કરવો; સંતાપવું; હેરાન કરવું; પજવવું.