ત્રાહિ ત્રાહિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રાહિ ત્રાહિ

  • 1

    બચાવો! બચાવો! ત્રાહ્ય ત્રાહ્ય, એવો ઉદ્ગાર.