ગુજરાતી

માં તરિયાતોરણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરિયાતોરણ1તરિયાંતોરણ2

તરિયાતોરણ1

નપુંસક લિંગ બહુવયન​

  • 1

    તરિયાતોરણ; ત્રણ જાતનાં (આસોપાલવ, આંબાના પાન, નાળિયેર) તોરણ, જેમાં સાથે કસબના તારનું (કપડાનું) તોરણ પણ અધિક શોભા માટે હોય છે.

ગુજરાતી

માં તરિયાતોરણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરિયાતોરણ1તરિયાંતોરણ2

તરિયાંતોરણ2

નપુંસક લિંગ બહુવયન​

  • 1

    તરિયાતોરણ; ત્રણ જાતનાં (આસોપાલવ, આંબાના પાન, નાળિયેર) તોરણ, જેમાં સાથે કસબના તારનું (કપડાનું) તોરણ પણ અધિક શોભા માટે હોય છે.