તેલમાં માખ બૂડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેલમાં માખ બૂડવી

  • 1

    શરમાઈ-સંકોચાઈ જવું.