તળિયારું ટાઢું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તળિયારું ટાઢું કરવું

  • 1

    પોતાની સ્થિતિ સ્થિર-નિશ્ચિત કરી લેવી.