તાજિયા ડૂબવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાજિયા ડૂબવા

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક તાબૂતને પાણીમાં ડુબાડવાનો-ઠંડા કરવા, તેનો સમારંભ પૂરો થવો.