તાંતણે જીવ ટંગાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાંતણે જીવ ટંગાવો

  • 1

    મરણની છેલ્લી ઘડીએ હોવું.

  • 2

    જીવ ઊંચો રહેવો; ઘણું જ આતુર રહેવું.