તારણમાં કાઢી આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તારણમાં કાઢી આપવું

  • 1

    જામીનગીરી બદલ આપવું.