તારણ કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તારણ કાઢવું

  • 1

    ટાંચણ તૈયાર કરવું.

  • 2

    સારદોહન કરવું.