તારીખ નાંખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તારીખ નાંખવી

  • 1

    (કશા માટે) તારીખ નક્કી કરવી.

  • 2

    લખાણમાં તારીખ લખવી.