ગુજરાતી

માં તીખુંતમતમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તીખુંતમતમ1તીખુંતમતમું2

તીખુંતમતમ1

વિશેષણ

  • 1

    ખૂબ તીખું.

ગુજરાતી

માં તીખુંતમતમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તીખુંતમતમ1તીખુંતમતમું2

તીખુંતમતમું2

વિશેષણ

  • 1

    ખૂબ તીખું.