ગુજરાતી માં ત્રેવીસાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ત્રેવીસા1ત્રેવીસા2

ત્રેવીસા1

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    ૨૩ x ૧ થી ૨૩ x ૧૦ સુધીનો ઘડિયો.

ગુજરાતી માં ત્રેવીસાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ત્રેવીસા1ત્રેવીસા2

ત્રેવીસા2

  • 1

    ૨૩x ૧ થી ૧૦ નો ગડિયો; તેવીશા.