ગુજરાતી

માં તે વારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તે વાર1તે વારે2

તે વાર1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    તે સમયે-પ્રસંગે; ત્યારે.

ગુજરાતી

માં તે વારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તે વાર1તે વારે2

તે વારે2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    તે સમયે-પ્રસંગે; ત્યારે.