થર ઉતારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થર ઉતારવો

  • 1

    ચણતરની એક હારતોડી પાડવી.

  • 2

    પડ કાઢવું.

  • 3

    ચડઊતર ગાળાની ચૂડીઓ બનાવવી.