ગુજરાતી માં થાક ખાવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

થાક ખાવો1થાક ખાવો2

થાક ખાવો1

  • 1

    વિસામો લેવો.

ગુજરાતી માં થાક ખાવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

થાક ખાવો1થાક ખાવો2

થાક ખાવો2

  • 1

    આરામ લેવો.