ગુજરાતી

માં થાક ખાવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: થાક ખાવો1થાક ખાવો2

થાક ખાવો1

  • 1

    વિસામો લેવો.

ગુજરાતી

માં થાક ખાવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: થાક ખાવો1થાક ખાવો2

થાક ખાવો2

  • 1

    આરામ લેવો.