થોડા દહાડાનો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થોડા દહાડાનો

  • 1

    મરણને કાંઠે પહોંચેલું.