થોડી ઘડીનો પરોણો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થોડી ઘડીનો પરોણો

  • 1

    મરણને કાંઠે પહોંચેલું.