દુકાળમાં અધિક માસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુકાળમાં અધિક માસ

  • 1

    ખરાબ વખતમાં વળી વધારો થવો.